Okruhy Biofyzika - směr molekulární biofyzika (mgr)

Z Vypracované otázky ke státnicím Fyzika PřF MU

Přejít na: navigace, hledání

Okruhy

1. Termodynamika

 • stavové funkce, II. termodynamický zákon
 • Boltzmannův princip, chemický potenciál a volná entalpie
 • autokatalytické reakce, změny termodynamických veličin při změnách struktury biopolymerů
 • osmóza

2. Termodynamika otevřených systémů

 • Prigoginův princip
 • Onsagerova formulace lineární nerovnovážné termodynamiky
 • disipativní struktury, aplikace poznatků na živé systémy
 • difúze

3. Genetická informace a její exprese

 • struktura chromozomů, struktura nukleových kyselin
 • genetický kód, replikace a transkripce DNA
 • kvantifikace genetické informace

4. Slabé chemické interakce

 • vodíkové vazby
 • van der Waalsova síly, Londonovy dispersní síly
 • hydrofobní interakce
 • povrchové jevy, adsorpce

5. Struktura bílkovin a metody jejího studia

 • struktura bílkovin
 • chromatografie, elektroforéza, ultracentrifugace
 • rentgenová strukturní analýza, Ramanova spektroskopie, ORD, CD, ESR a NMR
 • biofyzikální aspekty enzymologie

6. Biofyzikální vlastnosti biologických membrán

 • struktura membrán
 • fázové zněny v membránách
 • transportní mechanismy, iontové kanály a jejich interakce s ligandy
 • vznik klidového a činnostního membránového napětí

7. Struktura nukleových kyselin

 • struktura nukleových kyselin
 • stacking
 • chromatografie, elektroforéza, ultracentrifugace
 • rentgenová strukturní analýza, Ramanova spektroskopie, ORD, CD, ESR a NMR spektroskopie

8. Mikroskopické metody studia struktury a ultrastruktury buněk

 • struktura buňky
 • struktura cytoplazmy
 • cytoskelet
 • imunofluorescenční mikroskopie, fázový kontrast, interferenční mikroskopy, konfokální laserový skanovací mikroskop, NFOS, STM, AFM, SEM, TEM

9. Radiační biofyzika

 • interakce ionizujícího záření s hmotou
 • dávka a dávkový ekvivalent
 • bodové mutace
 • přímé a nepřímé účinky záření, radiolýza vody
 • rizika a ochrana před ionizujícím zářením

10. Molekulární biologie mutagenů, kancerogenů a cytostatik

 • metody studia těchto interakcí
 • interkalace chemických činitelů do DNA
 • chemické addukty
 • význam pro terapii zhoubných onemocnění


Srovnávací literatura

 • Glaser, R.: Biophysics. Springer, Berlin 2001
 • Kodíček M., Karpenko V.: Biofyzikální chemie. Academia, Praha 2000
 • Campbell G.S., Norman J.M.: An Introduction to Environmental Biophysics. Springer, New York 2000
 • Sinden N.N.: DNA Structure and Function. Academic Press, San Diego 1994
 • Nicolini C.: Biophysics and Cancer. Plenum Press, New York 1986
 • Hobza P., Zahradník R.: Mezimolekulové komplexy. Academia, Praha 1988
Osobní nástroje